حوضهٔ رودخانهٔ کشف*رود که شهر مشهد در آن قرار دارد، به خاطر شرایط مناسب طبیعی، از پیش از اسلام به عنوان یکی از بخشهای مورد توجه برای سکونت در خراسان به حساب می*آمده است. این منطقه در آغاز مسکن اقوام...