آموزش قدم به قدم مهاجرت از ایران به کانادا :

هماهنگی شرکت شما در سمینارها و نمایشگاههای بین المللی

هماهنگی جهت ملاقات و مذاکرات رو در رو با همتاهای کانادایی و استرالیایی و آمریکایی با هدف جلب...